Free Methodist Church USA "let there be light" with Dove-Flame Mark. Orange and Blue.
God
God
We believe in One Living God in three persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit

Utatu Mtakatifu
Hapa kuna Mungu mmoja tu aliye hai na wa kweli, Muumba na Mhifadhi wa vitu vyote. Na katika umoja wa Uungu huu kuna nafsi tatu: Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu. Nafsi hizi tatu ni moja katika Umilele, uungu na kusudi; Umilele, Nguvu isiyo na mwisho, hekima na wema.

Mwana – Kupata Mwili Wake
Mungu mwenyewe alikuwa katika Yesu Kristo ili kuwapatanisha watu na Mungu. Akiwa ametokana na Roho Mtakatifu, alizaliwa na Bikira Maria, aliungana pamoja na uungu wa Mungu na ubinadamu wa wanadamu. Yesu wa Nazareti alikuwa Mungu kweli katika mwili, na mwanadamu kweli. Alikuja Ili kutuokoa. Kwa ajili yetu Mwana wa Mungu aliteswa, alisulubiwa, amekufa na kuzikwa. Alimwaga maisha yake kama dhabihu isiyo na hatia kwa ajili ya dhambi zetu na makosa. Tunakubali kwa shukrani kwamba Yeye ni Mwokozi wetu, mpatanishi mmoja mkamilifu kati ya Mungu na sisi.

Mwana – Ufufuo Wake na Kuinuliwa
Yesu Kristo amefufuka kutoka kwa wafu. Mwili wake uliofufuliwa ukawa wenye utukufu zaidi, haukuzuiwa na mapungufu ya kawaida ya binadamu. Hivyo ndivyo alivyopaa mbinguni. Huko anakaa kama Bwana wetu aliyetukuka kwa mkono wa kuume wa Mungu Baba, ambapo anatuombea mpaka maadui zake wote watakapoletwa katika utii kamili. Atarudi kuhukumu watu wote. Kila goti litakunjwa na kila ulimi utakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba.

Roho Mtakatifu – nafsi yake
Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu. Kutoka kwa Baba na Mwana, Yeye ni mmoja pamoja nao, Uungu wa milele, sawa katika uungu, ukuu na nguvu. Yeye ni Mungu mwenye mwenye nguvu katika uumbaji, katika maisha na katika kanisa. jinsi alivyo uvaa mwili na huduma ya Yesu Kristo vilitimizwa na Roho Mtakatifu. Anaendelea kufunua, kutafsiri na kumtukuza Mwana.

Roho Mtakatifu – Kazi Yake katika Wokovu
Roho Mtakatifu ndiye msimamizi wa wokovu uliopangwa na Baba na kutolewa na kifo cha Mwana, ufufuo na kupaa. Yeye ndiye wakala mzuri katika imani yetu, kuzaliwa upya, utakaso na utukufu. Yeye ndiye Bwana wetu Mlezi, mwenye kutegemeza, mwenye ku muwezesha kila anayeamini.

Roho Mtakatifu – Uhusiano Wake na Kanisa
Roho Mtakatifu humiminwa juu ya kanisa na Baba na Mwana. Yeye ni uhai wa kanisa na uwezo wa kushuhudia. Anapeana upendo wa Mungu na hufanya kweli utawala wa Yesu Kristo katika muumini ili vipawa vyake vya maneno na huduma viweze kufikia manufaa ya wote na kujenga na kuongeza kanisa. Kuhusiana na ulimwengu Yeye ni Roho wa ukweli, na chombo chake ni Neno la Mungu.

The Scripture
We believe in the authority of God's Word over our lives

Mamlaka
Biblia ni Neno la Mungu lililoandikwa, lililoongozwa na Roho Mtakatifu pekee. Inatoa ushuhuda usio na kifani kwa Yesu Kristo, Neno lililo hai. Kama ilivyoshuhudiwa na kanisa la kwanza na mabaraza yaliyofuata, ni rekodi ya kuaminika ya ufunuo wa Mungu, kweli kabisa katika yote inathibitisha. Imehifadhiwa kwa uaminifu na inajidhihirisha kuwa kweli katika uzoefu wa binadamu.

Maandiko yamekuja kwetu kupitia waandishi wa kibinadamu ambao waliandika, kama Mungu alivyowahamisha, katika lugha na aina za fasihi za nyakati zao. kwa mwangaza wa Roho Mtakatifu, Mungu anaendelea, kuzungumza kupitia Neno hili kwa kila kizazi na utamaduni.
Biblia ina mamlaka juu ya maisha yote ya mwanadamu. Inafundisha ukweli juu ya Mungu, uumbaji Wake, watu Wake, Mwana wake mmoja na wa pekee na hali ya wanadamu. Pia hufundisha njia ya wokovu na maisha ya imani. Chochote ambacho hakipatikani katika Biblia wala hakiwezi kuthibitishwa nayo, hakihitajiki kama makala ya imani au kama cha lazima kwa wokovu.

Mamlaka ya Agano la Kale
Agano la Kale si kinyume na Agano Jipya. Maagano yote mawili Hushuhudia wokovu wa Mungu katika Kristo; Wote wawili wanazungumza juu ya mapenzi ya Mungu kwa watu wake. Sheria za kale za sherehe na ibada, na maagizo ya kiraia kwa taifa Israeli sio lazima yawalazimishe Wakristo leo. Lakini, tukifuata mfano wa Yesu tunalazimika kutii amri za maadili za Agano la Kale.

Vitabu vya Agano la Kale ni: Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, 1 Samweli, 2 Samweli, 1 Wafalme, 2 Wafalme, 1 Mambo ya Nyakati, 2 Mambo ya Nyakati, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo wa Sulemani, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Haggai, Zekaria, Malaki.

Agano Jipya
Agano Jipya linatimiza na kutafsiri Agano la Kale. Ni rekodi ya ufunuo wa Mungu katika Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Ni neno la mwisho la Mungu kuhusu wanadamu, dhambi, wokovu, ulimwengu na hatima yake.

Vitabu vya Agano Jipya ni: Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo, Warumi, 1 Wakorintho, 2 Wakorintho, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, 1 Wathesalonike, 2 Wathesalonike, 1 Timotheo, 2 Timotheo, Tito, Filemoni, Waebrania, Yakobo, 1 Petro, 2 Petro, 1 Yohana, 2 Yohana, 3 Yohana, Yuda, Ufunuo.

Humankind
We believe humankind are created in the image of God as free moral persons

Watu wanye Uhuru kwa Maadili
Mungu aliumba wanadamu kwa mfano wake mwenyewe, wasio na hatia, huru kimaadili na kuwajibika kuchagua kati ya mema na mabaya, haki na uovu. Kwa sababu ya dhambi ya Adamu, wanadamu kama uzao wa Adamu wamepotoshwa katika asili yao ili tangu kuzaliwa wanaelekea kufanya dhambi. Hawawezi kwa nguvu zao wenyewe na kufanya kazi ya kujirejesha katika uhusiano sahihi na Mungu na kustahili wokovu wa milele. Mungu, Mwenye nguvu, hutoa rasilimali zote za Utatu ili kuwezesha wanadamu kukubali neema Yake kupitia imani katika Yesu Kristo kama Mwokozi na Bwana. Kwa neema ya Mungu na kuwasaidia watu wanawezeshwa kufanya kazi nzuri kwa hiari yao.

Sheria ya Maisha na Upendo
Sheria ya Mungu kwa maisha yote ya binadamu, ya kibinafsi na ya kijamii, inaonyeshwa katika amri mbili za Mungu: Mpende Bwana Mungu kwa moyo wako wote, na mpende jirani yako kama wewe mwenyewe. Amri hizi zinafunua kile kilicho bora kwa watu katika uhusiano wao na Mungu, wengine na jamii. Pia za onyesha kanuni za wajibu wa binadamu katika hatua ya mtu binafsi na ya kijamii. Wanamtambua Mungu kama Mungu pekee mwenye nguvu. Watu wote kama alivyoumbwa na Yeye na katika.

Mfano wake, wana haki sawa sawa za asili bila kujali jinsia,taifa au rangi. Kwa hivyo wote wanapaswa kumpa Mungu utii kamili katika matendo yao ya kibinafsi, kijamii na kisiasa. Wanapaswa kujitahidi kuhakikisha kila mtu anaheshimu utu wake, haki zao na furaha yao kubwa katika umiliki na matumizi ya haki ndani ya sheria ya maadili.

Matendo Mema
Matendo mema ni tunda la imani katika Yesu Kristo, lakini matendo hayawezi kutuokoa na dhambi zetu wala hukumu ya Mungu. Kama maonyesho ya imani ya Kikristo na upendo, matendo yetu mema yaliyofanywa kwa heshima na unyenyekevu yanakubalika na yanampendeza Mungu. Hata hivyo, matendo mema hayawezi kutupatia neema ya Mungu.

Salvation
We believe that new life in Christ free from the guilt and penalty of sin, is given to all who believe.

Dhabihu ya Kristo
Kristo alitoa dhabihu moja kamilifu kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Hakuna haja ya fidia nyingine kwa dhambi ilio muhimu; Hakuna mwingine anayeweza kutimiza ukombozi huo.

Maisha mapya katika Kristo
Maisha mapya na uhusiano sahihi na Mungu yanawezekana kupitia matendo ya ukombozi ya Mungu katika Yesu Kristo. Mungu, kwa Roho Wake, hufanya kazi ya kutoa maisha mapya na kuwaweka watu katika uhusiano na Yeye mwenyewe wanapotubu na imani yao huwapatanisha na neema Yake. Kuhesabiwa haki, kuzaliwa upya, kufanyika wana, utakaso na urejesho huzungumza kwa kiasi kikubwa kuingia na kuendelea katika maisha mapya.

Kuhesabiwa haki
Kuhesabiwa haki ni neno la kisheria ambalo linasisitiza kwamba kwa uhusiano mpya katika Yesu Kristo watu kwa kweli wanahesabiwa kuwa wenye haki, kuwa huru kutoka kwa hatia na adhabu ya dhambi zao.

Kuzaliwa upya
Kuzaliwa upya ni neno la kibiolojia ambalo linaonyesha kwamba kwa uhusiano mpya katika Kristo, mtu kwa kweli ana maisha mapya na asili mpya ya kiroho yenye uwezo wa imani, upendo na utii kwa Kristo Yesu kama Bwana. Muumini huzaliwa mara ya pili na ni kiumbe kipya. Maisha ya kale yamepita; Maisha mapya yameanza.

Kuasilishwa kuwa wana
Kuasilishwa kuwa wana ni neno la kifamilia lenye kutia moyo, upendo, na kukubalika. linatueleza kwamba kwa uhusiano mpya katika waamini wa Kristo wamekuwa watoto Wake waliowekwa huru kutoka kwa utumwa wa dhambi na Shetani. Waamini wana ushuhuda wa Roho kwamba wao ni watoto wa Mungu.

Utakaso
Utakaso ni kazi ya Mungu ya kuokoa huanzia baada na kuanza maisha mapya katika Kristo ambapo Roho Mtakatifu huwafanya watu wake kwa mfano wa Mungu, akiwabadilisha kupitia shida na mchakato, kutoka kiwango kimoja cha utukufu hadi kingine, na kuwalinganisha na mfano wa Kristo.

Kama waamini wanavyojisalimisha kwa Mungu kwa imani na kufa kwa nafsi kupitia wakfu kamili, Roho Mtakatifu huwajaza upendo na kuwatakasa kutoka kwa dhambi. Uhusiano huu wa utakaso na Mungu hutibu akili iliyogawanyika, huelekeza moyo kwa Mungu, na kuwawezesha waamini kumpendeza na kumtumikia Mungu katika maisha yao ya kila siku.

Hivyo ndivyo, Mungu anavyowaweka watu wake huru kumpenda kwa moyo wao wote, roho, akili, na nguvu, na kumpenda jirani yao kama wao wenyewe.

Urejesho
Wakristo wanaweza kuimarishwa katika uhusiano unaokua na Yesu kama Bwana na Mwokozi. Hata hivyo, wanaweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu katika mahusiano ya maisha bila kurudi kwenye utawala wa dhambi. Wanapofanya hivyo, lazima wakubali kwa unyenyekevu marekebisho ya Roho Mtakatifu, waamini katika utetezi wa Yesu, na kurekebisha uhusiano wao.

Wakristo wanaweza kutenda dhambi kwa makusudi na kukata uhusiano wao na Kristo. Hata hivyo kwa toba mbele za Mungu, msamaha hutolewa na uhusiano na Kristo hurejeshwa, kwa kuwa si kila dhambi ni dhambi dhidi ya Roho Mtakatifu na haiwezi kusamehewa. Neema ya Mungu ni ya kutosha kwa wale wanaotubu kwa kweli na, kwa kuwezesha kwake, kurekebisha maisha yao. Hata hivyo, msamaha hauwapi waamini uhuru wa kutenda dhambi na kuepuka matokeo ya dhambi.

Mungu ametoa jukumu na nguvu kwa kanisa kurejesha waamini wenye toba kupitia karipio la upendo, ushauri na kumpokea.

The Church
We believe in The Church. The people of God, who exist to fulfill the purposes of God in Christ.

Kanisa limeumbwa na Mungu. Ni watu wa Mungu. Kristo Yesu ni Bwana na kichwa chake. Roho Mtakatifu ni uzima na nguvu zake. Ni la kimungu na la kibinadamu, la mbinguni na la kidunia, bora na isiyo kamili. Ni kiumbe, sio taasisi isiyobadilika. Lipo ili kutimiza malengo ya Mungu katika Kristo. Ni huduma kwa watu. Kristo alilipenda kanisa na kujitoa mwenyewe kwa ajili yake kwamba linapaswa kuwa takatifu na lisilo na hatia. Kanisa ni ushirika wa waliokombolewa na kuokoka kwa kuhubiri neno la Mungu na kusimamia sakramenti kulingana na mafundisho ya Kristo. Kanisa Huru la Methodisti linakusudia kuwa mwakilishi wa kile kanisa la Yesu Kristo linapaswa kuwa kwenye ardhi. Kwa hivyo inahitajika kujitolea maalum kuhusu imani na maisha ya washiriki wake. Katika mahitaji yake linataka kumheshimu Kristo na kutii Neno la Mungu lililoandikwa.

Lugha ya Kuabudu
Kulingana na Neno la Mungu na desturi ya kanisa la kwanza, ibada ya umma na maombi na usimamizi wa sakramenti lazima iwe katika lugha inayoeleweka na watu.

Sakramenti Takatifu
Ubatizo wa maji na Meza ya Bwana ni sakramenti za kanisa zilizoamriwa na Kristo. Wao ni njia ya neema kupitia imani, ishara za taaluma yetu ya imani ya Kikristo, na ishara za huduma ya neema ya Mungu kwetu. Kwa wao, Yeye hufanya kazi ndani yetu ili kuhuisha, kuimarisha na kuthibitisha imani yetu.

Ubatizo
Ubatizo wa maji ni sakramenti ya kanisa, iliyoamriwa na Bwana wetu, kuonyesha kwamba tumepokea faida za upatanisho wa Yesu Kristo, hutolewa kwa waumini kama tangazo la imani yao katika Yesu Kristo kama Mwokozi.

Ubatizo ni ishara ya agano jipya la neema kama tohara ilivyokuwa ishara ya agano la kale; na, kwa kuwa watoto wachanga wanatambuliwa kuwa wamejumuishwa katika upatanisho, wanaweza kubatizwa kwa ombi la wazazi au walezi ambao watawapa uhakikisho wa mafunzo muhimu ya Kikristo. Watatakiwa kuthibitisha nadhiri yao wenyewe kabla ya kukubaliwa kuwa washiriki wa kanisa.

Meza ya Bwana
Meza ya Bwana ni sakramenti ya ukombozi wetu kwa kifo cha Kristo. Kwa wale ambao kwa haki, kwa ustahiki na kwa imani wanaupokea, mkate tunaouvunja ni kushiriki mwili wa Kristo; na vivyo hivyo kikombe cha baraka ni kushiriki damu ya Kristo. Chakula cha jioni pia ni ishara ya upendo na umoja ambao Wakristo wanayo kati yao.

Kristo, kulingana na ahadi yake, kwa kweli yupo katika sakramenti. Lakini mwili wake hutolewa, kuchukuliwa na kuliwa kama ukumbusho wa mambo ya mbinguni nay a kiroho tu. Hakuna mabadiliko yanayofanyika katika kipengele; mkate na divai sio mwili na damu ya Kristo. Wala mwili na damu ya Kristo havipo kwa kweli katika hivyo vyombo. kamwe havipaswi kuchukuliwa kuwa vitu vya kuabudiwa. Mwili wa Kristo unapokelewa na kuliwa kwa imani.

Last Things
We believe in the kingdom of God established now in the hearts of believers, the return of Christ, at a time chosen by the Father, and our hope in the resurrection and eternal glory.

Kanisa limeumbwa na Mungu. Ni watu wa Mungu. Kristo Yesu ni Bwana na kichwa chake. Roho Mtakatifu ni uzima na nguvu zake. Ni la kimungu na la kibinadamu, la mbinguni na la kidunia, bora na isiyo kamili. Ni kiumbe, sio taasisi isiyobadilika. Lipo ili kutimiza malengo ya Mungu katika Kristo. Ni huduma kwa watu. Kristo alilipenda kanisa na kujitoa mwenyewe kwa ajili yake kwamba linapaswa kuwa takatifu na lisilo na hatia. Kanisa ni ushirika wa waliokombolewa na kuokoka kwa kuhubiri neno la Mungu na kusimamia sakramenti kulingana na mafundisho ya Kristo. Kanisa Huru la Methodisti linakusudia kuwa mwakilishi wa kile kanisa la Yesu Kristo linapaswa kuwa kwenye ardhi. Kwa hivyo inahitajika kujitolea maalum kuhusu imani na maisha ya washiriki wake. Katika mahitaji yake linataka kumheshimu Kristo na kutii Neno la Mungu lililoandikwa.

Lugha ya Kuabudu
Kulingana na Neno la Mungu na desturi ya kanisa la kwanza, ibada ya umma na maombi na usimamizi wa sakramenti lazima iwe katika lugha inayoeleweka na watu.

Sakramenti Takatifu
Ubatizo wa maji na Meza ya Bwana ni sakramenti za kanisa zilizoamriwa na Kristo. Wao ni njia ya neema kupitia imani, ishara za taaluma yetu ya imani ya Kikristo, na ishara za huduma ya neema ya Mungu kwetu. Kwa wao, Yeye hufanya kazi ndani yetu ili kuhuisha, kuimarisha na kuthibitisha imani yetu.

Ubatizo
Ubatizo wa maji ni sakramenti ya kanisa, iliyoamriwa na Bwana wetu, kuonyesha kwamba tumepokea faida za upatanisho wa Yesu Kristo, hutolewa kwa waumini kama tangazo la imani yao katika Yesu Kristo kama Mwokozi.

Ubatizo ni ishara ya agano jipya la neema kama tohara ilivyokuwa ishara ya agano la kale; na, kwa kuwa watoto wachanga wanatambuliwa kuwa wamejumuishwa katika upatanisho, wanaweza kubatizwa kwa ombi la wazazi au walezi ambao watawapa uhakikisho wa mafunzo muhimu ya Kikristo. Watatakiwa kuthibitisha nadhiri yao wenyewe kabla ya kukubaliwa kuwa washiriki wa kanisa.

Meza ya Bwana
Meza ya Bwana ni sakramenti ya ukombozi wetu kwa kifo cha Kristo. Kwa wale ambao kwa haki, kwa ustahiki na kwa imani wanaupokea, mkate tunaouvunja ni kushiriki mwili wa Kristo; na vivyo hivyo kikombe cha baraka ni kushiriki damu ya Kristo. Chakula cha jioni pia ni ishara ya upendo na umoja ambao Wakristo wanayo kati yao.

Kristo, kulingana na ahadi yake, kwa kweli yupo katika sakramenti. Lakini mwili wake hutolewa, kuchukuliwa na kuliwa kama ukumbusho wa mambo ya mbinguni nay a kiroho tu. Hakuna mabadiliko yanayofanyika katika kipengele; mkate na divai sio mwili na damu ya Kristo. Wala mwili na damu ya Kristo havipo kwa kweli katika hivyo vyombo. kamwe havipaswi kuchukuliwa kuwa vitu vya kuabudiwa. Mwili wa Kristo unapokelewa na kuliwa kwa imani.

Marejeo ya Kimaandiko

Mafundisho ya Kanisa Huru la Methodisti yanategemea Maandiko Matakatifu na yanatokana na muktadha wao wa kibiblia. Marejeo hapa chini ni vifungu sahihi vinavyohusiana na nakala zilizotolewa katika muhtasari wao wa kibiblia, na siyo nia kamili ya kumalizia kabisa maelezo yote.

Mungu

 • Utatu Mtakatifu: Mwanzo 1:1-2; Kutoka 3:13-15; Kumbukumbu la Torati 6:4; Mathayo 28:19; Yohana 1:1-3; 5:19-23; 8:58; 14:9-11; 15:26; 16:13-15; 2 Wakorintho 13:14.
 • Mwana – Kupata Mwili Kwake: Mathayo 1:21; 20:28; 26:27-28; Luka 1:35; 19:10; Yohana 1:1, 10, 14; 2 Wakorintho 5:18-19; Wafilipi 2: 5-8; Waebrania 2:17; 9:14-15.
 • Mwana – Ufufuo Wake na Kuinuliwa: Mathayo 25:31-32; Luka 24:1-7; 24:39; Yohana 20:19; Matendo ya Mitume 1:9-11; 2:24; Warumi 8:33-34; 2 Wakorintho 5:10; Wafilipi 2: 9-11; Waebrania 1:1-4.
 • Roho Mtakatifu – Nafsi Yake: Mathayo 28:19; Yohana 4:24; 14:16-17, 26; 15:26; 16:13-15.
 • Roho Mtakatifu – Kazi Yake katika Wokovu: Yohana 16:7-8; Matendo ya Mitume 15:8-9; Warumi 8:9, 14-16; 1 Wakorintho 3:16; 2 Wakorintho 3:17-18; Wagalatia 4:6.
 • Roho Mtakatifu – Uhusiano Wake na Kanisa: Matendo ya Mitume 5:3-4; Warumi 8:14; 1 Wakorintho 12:4-7; 2 Petro 1:21.

Maandiko

 • Mamlaka: Kumbukumbu la Torati 4:2; 28:9; Zaburi 19: 7-11; Yohana 14:26; 17:17; Warumi 15:4; 2 Timotheo 3:14-17; Waebrania 4:12; Yakobo 1:21.
 • Maandiko – Mamlaka ya Agano la Kale: Mathayo 5:17-18; Luka 10:25-28; Yohana 5:39, 46-47; Matendo ya Mitume 10:43; Wagalatia 5:3-4; 1 Petro 1:10-12.
 • Maandiko – Agano Jipya: Mathayo 24:35; Marko 8:38; Yohana 14:24; Waebrania 2:1-4; – 2 Petro 1:16-21; 1 Yohana 2:2-6; Ufunuo 21:5; 22:19.

Wanadamu

 • Watu huru kwa Maadili: Mwanzo 1:27; Zaburi 51:5; 130:3; Warumi 5:17-19; Waefeso 2:8-10.
 • Sheria ya Maisha na Upendo: Mathayo 23:35-39; Yohana 15:17; Wagalatia 3:28; 1 Yohana 4:19-21.
 • Kazi nzuri: Mathayo 5:16; 7:16-20; Warumi 3:27-28; Waefeso 2:10; 2 Timotheo 1:8-9; Tito 3:5.

Wokovu

 • Dhabihu ya Kristo: Luka 24:46-48; Yohana 3:16; Matendo ya Mitume 4:12; Warumi 5:8-11; Wagalatia 2:16; 3:2-3; Waefeso 1:7-8; 2:13; Waebrania 9:11-14, 25-26; 10:8-14.
 • Maisha mapya katika Kristo: Yohana 1:12-13; 3:3-8; Matendo ya Mitume 13:38-39; Warumi 8:15-17; Waefeso 2:8-9; Wakolosai 3:9-10.
 • Kuhesabiwa haki: Zaburi 32:1-2; Matendo ya Mitume 10:43; Warumi 3:21-26, 28; 4:2-5; 5:8-9; 1 Wakorintho 6:11; Wafilipi 3:9.
 • Kuzaliwa upya: Ezekieli 36:26-27; Yohana 5:24; Warumi 6:4; 2 Wakorintho 5:17; Waefeso 4:22-24; Wakolosai 3:9-10; Tito 3:4-5; 1 Petro 1:23.
 • Kuasili: Warumi 8:15-17; Wagalatia 4:4-7; Waefeso 1:5-6; 1 Yohana 3:1-3.
 • Utakaso: Mambo ya Walawi 20: 7-8; Yohana 14:16-17; 17:19; Matendo ya Mitume 1:8; 2:4; 15:8-9; Warumi 5:3-5; 8:12-17; 12:1-2; 1 Wakorintho 6:11; 12:4-11; Wagalatia 5:22-25; Waefeso 4:22-24; 1 Wathesalonike 4:7; 5:23-24; 2 Wathesalonike 2:13; Waebrania 10:14.
 • Marejesho: Mathayo 12:31-32; 18:21-22; Warumi 6:1-2; Wagalatia 6:1; 1 Yohana 1:9; 2:1-2; 5:16-17; Ufunuo 2:5; 3:19-20.

Kanisa

 • Kanisa: Mathayo 16:15-18; 18:17; Matendo ya Mitume 2:41-47; 9:31; 12:5; 14:23-26; 15:22; 20:28; 1 Wakorintho 1:2; 11:23; 12:28; 16:1; Waefeso 1:22-23; 2:19-22; 3:9-10; 5:22-23; Wakolosai 1:18; 1 Timotheo 3:14-15.
 • Lugha ya Ibada: Nehemia 8:5, 6, 8; Mathayo 6:7; 1 Wakorintho 14:12-14.
 • Sakramenti Takatifu: Mathayo 26:26-29; 28:19; Matendo ya Mitume 22:16; Warumi 4:11; 1 Wakorintho 10:16-17; 11:23-26; Wagalatia 3:27.
 • Ubatizo: Matendo ya Mitume 2:38, 41; 8:12-17; 9:18; 16:33; 18:8; 19:5; Yohana 3:5; 1 Wakorintho 12:13; Wagalatia 3:27-29; Wakolosai 2:11-12; Tito 3:5.
 • Meza ya Bwana: Marko 14:22-24; Yohana 6:53-58; Matendo ya Mitume 2:46; 1 Wakorintho 5:7-8; 10:16; 11:20, 23-29.

Mambo ya Mwisho

 • Ufalme wa Mungu: Mathayo 6:10, 19-20; 24:14; Matendo ya Mitume 1:8; Warumi 8:19-23; 1Wakorintho 15:20-25; Wafilipi 2:9-10; 1 Wathesalonike 4:15-17; 2 Wathesalonike 1:5-12; 2 Petro 3:3-10; Ufunuo 14:6; 21:3-8; 22:1-5, 17.
 • Kurudi kwa Kristo: Mathayo 24:1-51; 26:64; Marko 13:26-27; Luka 17:26-37; Yohana 14:1-3; Matendo ya Mitume 1:9-11; 1 Wathesalonike 4:13-18; Tito 2:11-14; Waebrania 9:27-28; Ufunuo 1:7; 19:11-16; 22:6-7, 12, 20.
 • Ufufuo: Yohana 5:28-29; 1 Wakorintho 15:20, 51-57; 2 Wakorintho 4:13-14.
 • Hukumu: Mathayo 25:31-46; Luka 11:31-32; Matendo ya Mitume 10:42; 17:31; Warumi 2:15-16; 14:10-11; 2 Wakorintho 5:6-10; Waebrania 9:27-28; 10:26- 31; 2 Petro 3:7.
 • Hatima ya Mwisho: Marko 9:42-48; Yohana 14:3; Waebrania 2:1-3; Ufunuo 20:11-15; 21:22-27.

Kutoka kwa Kitabu cha Maongozi cha 2023, Huru Kimethodisti Kanisa USA.

Kauli hizi za imani zinawasilisha ukweli uliothibitishwa kwa wakati kulingana na Maandiko. Wao ni mwongozo kwa Wakristo wanaotamani kukua katika ufahamu wao wa mafundisho ya kihistoria, ya Biblia. Katika siku yenye “imani” za muda na zinazoweza kutupwa, kauli hizi hutoa uthabiti na mwelekeo.